Lietošanas noteikumi

aerodetailbaltic.com

Lietošanas noteikumi

1. Vispārēja vienošanās

1.1. SIA „Vizmers”, reģ.Nr. 40103680813, juridiskā adrese Ķekavas nov., Ķekavas pag., Vimbukrogs, Zvejnieku iela 12C, LV-2123 (turpmāk tekstā – AEROBALTICS) nodrošina tīmekļa lapā www.aerodetailbaltics.com (turpmāk tekstā saukta Mājas lapa) pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, ievērojot preču piegādes, preču atgriešanas un citus noteikumus un nosacījumus un uzņēmuma darbības politiku, kuras izklāsts ir atrodams Mājas lapā, saistībā ar noteiktām funkcijām, elementiem vai reklāmu, kā arī nodrošina klientu apkalpošanas dienestu, un viss uzskaitītais ir iekļauts šajos noteikumos un nosacījumos (visi kopā saukti par Noteikumiem un Nosacījumiem) un ir to sastāvdaļa. Piekļūstot Mājas lapai vai lietojot to, Jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.

1.2. AERO BALTICS patur tiesības bez brīdinājuma mainīt Lietošanas noteikumus.

1.3. Ja patērētājs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas AERO BALTICS Mājas lapā piedāvātās pārdodamās preces (turpmāk tekstā „Preces”), tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu, tai skaitā, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

2. Privātums

2.1. Reģistrācijas datu apstrāde notiks ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.

2.2. Jūsu sniegtā informācija bez Jūsu piekrišanas netiks nodota trešajām personām, vai arī izmantota kā citādi, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Jums, izņemot gadījumos kad tas ir nepieciešams pasūtījumu izpildei (piem. piegādes organizēšanai)

2.3. Reģistrācijas procesā no Jums netiks prasīta finanšu informācija, tikai dati, kas nepieciešami pirkuma apmaksai un piegādes pavaddokumentu noformēšanai. Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.

2.4. Izmantojot mūsu interneta vietni www.aerodetailbaltics.com, Jūs piekrītat Jūsū personīgu datu apstrādei saskaņa ar mūsu Privātumu politiku un pieņemat to.

3. Informācijas precizitāte

3.1. Sniedzot Mājas lapā pieejamo produktu aprakstu, mēs cenšamies būt cik iespējams precīzi. Ja informācijā, kas saistīta ar produktu (apraksts, krāsas un tml.) ir notikušas izmaiņas, AERO BALTICS nevar garantēt, ka katru brīdi Mājas lapa ir pilnībā atjaunināta, iekļaujot tajā visu aktuālo informāciju.

3.2. Preču aprakstiem ir informatīva nozīme un sniegtās informācijas izmantošana nerada juridiskas saistības starp Mājas lapas apmeklētājiem un tā veidotājiem. Uzņēmums neuzņemas atbildību par preču attēla kvalitāti – tas ir atkarīgs no Pircēja monitora tehniskām iespējām.

3.3. Preču klāsts regulāri mainās un AERO BALTICS neuzņemas atbildību, ja konkrētas preces nav vai to nevar piegādāt.

4. Preču cenas un apmaksa

4.1. Preču cenas Mājas lapā ir norādītas bez piegādes izmaksām.

4.2. Cenas un preču piedāvājums var tikt mainītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja faktiskā preces cena atšķirsies no Mājas lapā norādītās, AERO BALTICS ar Jums sazināsies, lai vienotos par turpmāko rīcību. Ja AERO BALTICS neizdosies ar Jums sazināties, pasūtījums tiks anulēts.

4.3. Samaksa var tikt veikta ar: priekšapmaksu (bankas pārskaitījums), Bankas kartēm, PayPal maksāšanas sistēmu,

5. Preču piegāde

5.1. Piegādes maksa un termiņi tiek noteikta atkarībā no izvēlētā piegādes veida.

6. Preču atgriešana un Atteikuma Tiesības

6.1. Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci AERO BALTICS.

6.2.Preču atgriešana notiek saskaņā ar LR Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.

6.3. Atsakoties no preces, pirkuma summa tiek pārskaitīta uz norēķinu kontu, kas tiks norādīts attiekšanās veidlapā, 15 dienu laikā no preces saņemšanas dienas.

6.3.1. Atsakoties no preces, nauda par notikušu piegādi netiek atmaksāta.

6.4. Nosacījumi atgriežamajai precei:

6.4.1. Prece ir jāatgriež pilnā tās komplektācijā, kādā to piegādājis pārdevējs, ieskaitot visas preces sastāvdaļas, arī oriģinālo preces iepakojumu – pretējā gadījumā preces atgriešana var tikt atteikta.

6.4.2. Obligātas preces sastāvdaļas ir arī:

  • rēķins (ja apmaksa tika veikta ar bankas pārskaitījumu) VAI
  • aizpildīta Atteikšanās veidlapa. Lai noformētu preces atgriešanu, nepieciešams aizpildīt Preces atgriešanas veidlapu un pievienot to precēm, kas nosūtāmas atpakaļ.

6.4.3. Atgriežamās preces nosūtāmas uz adresi:
SIA VIZMERS
Ķekavas novads, Ķekeavas pagasts, Vimbukrogs, Zvejnieku iela 12C, LV-2123, Latvija

6.5. Uzsākot iegādātā izstrādājuma lietošanu, pircējs apliecina, ka tā atbilst pasūtītajai un prece vairs nevar tikt atgriezta.

6.6. Saskaņā ar LR Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļas nosacījumiem “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”, tādēļ AERO BALTICS patur tiesības pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības, ja prece ir lietota un/vai bojāta, ja tā nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts.

6.7. Preču aprakstiem un attēliem ir informatīva nozīme. Sniegtās informācijas izmantošana nerada juridiskas saistības starp interneta veikala apmeklētājiem un tā veidotājiem. Cenas un preču piedāvājums interneta veikalā var tikt mainīts bez brīdinājuma. Mēs negarantējam pieejamās informācijas pilnīgu precizitāti.

6.8. Iepirkšanās kārtību interneta veikalā ” AERO BALTICS ” nosaka LR 28.05.2002. LR MK noteikumi Nr. 207″Noteikumi par distances līgumu”.

7. Nepārvaramā vara

7.1. AERO BALTICS nav atbildīga par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī dator iekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā mēs centīsimies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

AERO BALTICS  administrācija

X